Opis projektu

Projekt Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB III realizowany jest w ramach działania 2.28 Startup Booster Poland, w ramach II osi priorytetowej Środowisko sprzyjające innowacjom Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

CEL PROJEKTU
Celem programu jest wyłonienie, rozwój i walidacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań produktowych, usługowych lub procesowych, będących odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby partnerów projektowych, zaproponowanych przez start-upy (grantobiorców). Rozwiązania będą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym.

KIS 10. Technologie informacyjne, komunikacyjne oraz geoinformacyjne.

GRUPA DOCELOWA
Mikro lub małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w formie spółki kapitałowej przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zgłoszenia do programu, niepowiązane z akceleratorem tj. DGA S.A. i/lub odbiorcą technologii.

NA CZYM POLEGA PROJEKT?
Projekt umożliwia rozwój innowacyjnych rozwiązań produktowych, usługowych lub procesowych w ramach pięciu dostępnych ścieżek akceleracji:

  • branżowej z partnerem biznesowym lub publicznym (B2B/B2A),
  • z funduszem Venture Capital,
  • „Poland Prize” (wyłącznie dla startupów spoza Polski),
  • „Go Global” (we współpracy z partnerem zagranicznym),
  • sector-agnostic (bez udziału partnera biznesowego).

Program zapewni start-upom indywidualnie dostosowane wsparcie finansowe (grant o wartości nawet do 400.000,00 zł), a także kadrowe, techniczne i technologiczne zaangażowanych partnerów projektowych, których pożądanym celem będzie wdrożenie i/lub komercjalizacja ich projektu.

Program trwa co najmniej do dnia 31 grudnia 2026 roku i składa się z pięciu rund akceleracji trwających od 3 do 6 miesięcy każda. Po okresie akceleracji następuje okres postakceleracji, w którym Start-up aktywnie uczestniczy celem udzielania akceleratorowi niezbędnych bieżących informacji, prowadzonych działań ewaluacyjnych, monitoringowych, a także służących komercjalizacji.

Do programu akceleracyjnego zostanie zakwalifikowanych co najmniej 40 grantobiorców, w tym przynajmniej 12 startupów ukończy udział w projekcie w ramach głównych ścieżek branżowych.

EFEKTY I REZULTATY PROJEKTU
Dzięki opracowanemu przez DGA programowi młode firmy będą miały możliwość skorzystania z zasobów partnerów projektowych, niezbędnych do opracowania i testowania własnych rozwiązań celem ich dalszej komercjalizacji. Rozwiązania uczestników programu akceleracyjnego wpisywać się będą w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Program ukończy 40 start-upów z całej Polski i zagranicy.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji projektu: 17 819 680,00 zł.
Całkowita kwota dofinansowania: 16 055 100,00 zł.

Wysokość dofinansowania na koszty grantów: 14 400 000,00 zł.