Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU
“Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB”

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ
Akcelerator – Spółka DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej również: DGA, Grantobiorca) od 1990 r. działająca na rzecz rozwoju gospodarczego, w szczególności poprzez oferowanie mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i ich komercjalizacji.
Beneficjent końcowy – mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, działający w formie spółki kapitałowej, który jest uczestnikiem programu akceleracyjnego (podpisał umowę z Akceleratorem i HCP o udziale w Projekcie) na bazie zgłoszonego innowacyjnego rozwiązania do Projektu oraz spełnia warunki określone w § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Za przedsiębiorców kwalifikowanych w ramach pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą uznaje się mikro- lub małych przedsiębiorców nienotowanych na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia ich rejestracji w odpowiednim rejestrze, którzy nie dokonali podziału zysków i nie zostali utworzeni w wyniku połączenia” (dalej również: Uczestnik, Startup).
Duże przedsiębiorstwo – H.Cegielski – Poznań S.A. (dalej również: HCP).
Formularz zgłoszeniowy – dokument opracowany przez Akcelerator w celu uzyskania informacji o innowacyjnym rozwiązaniu dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.industrylab.pl.
Innowacyjne rozwiązanie – nowa koncepcja biznesowa, której produkt/usługa/proces odznacza się innowacyjnym charakterem, wpisuje się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz potencjalnie znajduje zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych potrzeb, problemów lub łańcuchu dostaw HCP, tzn. powinna wpisać się w obszar misji HCP opartej na polityce ciągłego doskonalenia jakości produktów i precyzji ich wykonania oraz na polityce ciągłego podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa; w sferze zainteresowań HCP znajdują się przede wszystkim takie branże jak: energetyka, transport, szeroko pojęta inżynieria środowiska, przemysł wydobywczy, ciężki, elektromaszynowy i stoczniowy.

Komisja Oceniająca – organ składający się z minimum trzech Ekspertów merytorycznych ze strony Akceleratora oraz HCP, także oraz ewentualnie zewnętrznych przedstawicieli świata nauki i biznesu w razie wystąpienia takich potrzeb i specyfiki branżowej zgłaszanych produktów/ usług.
Krajowe Inteligentne Specjalizacje – są to branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Uczestnik może wybrać jedną spośród 20 dostępnych specjalizacji (lista KIS na stronie: http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl), przy czym 4 obszary są szczególnie priorytetowe dla HCP:
1. BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA – Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska
2. ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
3. SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI – Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów; minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
4. INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE – Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Ocena innowacyjnego rozwiązania – etap procesu wyboru produktów/usług do uczestnictwa w programie akceleracji, polegający na ocenie formalno-merytorycznej zgłoszonych rozwiązań przez Komisję Oceniającą.
PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Pomoc przyznawana uczestnikom – stanowi pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Program Akceleracji – program dedykowany startupom, trwający od 3 do 6 miesięcy, opracowany we współpracy z HCP, i mający na celu przygotowanie produktu lub usługi odpowiadającej potrzebom HCP, oparty na intensywnej pracy z uczestnikami tego programu, obejmujący w szczególności wsparcie doradcze i mentorskie oraz wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i jego lub jej komercjalizacji. Program akceleracyjny będzie skoncentrowany na objęciu wsparciem uczestników, których rozwiązania produktowe lub usługowe mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych potrzeb, problemów lub łańcuchu dostaw HCP.
Projekt – “Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Podddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.
Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady postępowania konkursowego i uczestnictwa w programie akceleracji: od zgłoszenia innowacyjnego rozwiązania, poprzez ocenę, do uczestnictwa w programie akceleracji.
Umowa udziału w Programie Akceleracji – umowa trójstronna podpisana pomiędzy Akceleratorem, Dużym Przedsiębiorstwem a Uczestnikiem określająca przedmiot umowy, warunki współpracy, prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji programu akceleracji.
Zespół Projektu – osoby realizujące projekt pt.: „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB”.
Zgłaszający – mikro lub małe przedsiębiorstwa, które zgłosiły innowacyjne rozwiązanie zgodnie z Regulaminem w ramach Projektu.
§ 2 WSTĘP
1. Regulamin Projektu określa zasady postępowania konkursowego oraz warunki uczestnictwa startupów w programie akceleracji w pilotażu Scale Up w ramach programu Start In Poland.
2. Głównym celem Projektu jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań zaproponowanych przez startupy z terenu całej Polski, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane w toku programu potrzeby dużego przedsiębiorstwa – H. Cegielski Poznań S.A. oraz będą wpisywać się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
3. Grantobiorca – DGA S.A. będzie realizował Projekt przy zaangażowaniu dużego przedsiębiorstwa, którym jest H. Cegielski – Poznań S.A. – jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa z siedzibą w Poznaniu. DGA i HCP podpisały w dniu 1 sierpnia 2016 r. list intencyjny, a w dniu 21 grudnia 2016 r. umowę o współpracy.
4. Projekt będzie trwał do 15 marca 2018 r., przy czym zakłada się, że odbędą się dwie rundy programu akceleracyjnego, a czas trwania pojedynczej wyniesie od 3 do 6 miesięcy.
5. Programy akceleracyjne ukończy w ramach Projektu 22 przedsiębiorców będących startupami wpisujących się w definicję uczestnika programu akceleracyjnego.
6. Udział mikro- i małych przedsiębiorców w programie akceleracyjnym jest bezpłatny.
7. Nadzór nad realizacją Projektu oraz decyzję o sprawach, które nie są uregulowane powyższym Regulaminem, zastrzeżone są do weryfikacji Zarządu DGA S.A.

§ 3 UCZESTNIK PROJEKTU
1. Uczestnik Projektu musi spełnić następujące warunki, które są traktowane jako jego oświadczenia:
1.1. Uczestnik oświadcza, że jest mikro lub małym przedsiębiorcą tj. spełnia warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
1.2. Uczestnik oświadcza, że prowadzi działalność zarejestrowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3. Uczestnik oświadcza, że jest spółką kapitałową.
1.4. Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem opisanego innowacyjnego rozwiązania lub jest podmiotem upoważnionym przez właścicieli innowacyjnego rozwiązania do kontaktu z Akceleratorem i HCP. Właścicielowi innowacyjnego rozwiązania przysługuje wyłączne i niczym nieograniczone i nieobciążone prawo do opisanego innowacyjnego rozwiązania.
1.5. Opisany w innowacyjnym rozwiązaniu produkt/usługa/proces nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub osobę/y.
1.6. Uczestnik oświadcza, że nie istnieje powiązanie w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pomiędzy startupem a Akceleratorem, Dużym Przedsiębiorstwem oraz podmiotami świadczącymi temu startupowi usługi w ramach indywidualnego wsparcia rozwoju innowacyjnego rozwiązania.
1.7. Uczestnik oświadcza, że innowacyjny pomysł biznesowy jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego.
1.8. Uczestnik nie jest wykonawcą lub podwykonawcą zadań zleconych w ramach realizacji Projektu.
2. Uczestnik potwierdza pisemnie spełnienie warunków brzegowych z pkt. 1 przed podpisaniem Umowy udziału w programie akceleracji (oświadczenia będące załącznikami do Umowy udziału w programie akceleracji).
3. Uczestnik musi spełniać również inne warunki wymagane przez właściwe przepisy prawa.

§ 4 ZGŁOSZENIE INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA
1. W ramach projektu odbędą się dwa nabory do programu akceleracyjnego.
2. Innowacyjne rozwiązanie należy zgłosić przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.industrylab.pl.
3. Innowacyjne rozwiązanie nie może być obciążone żadnymi ograniczeniami, w tym nie może być przedmiotem umowy, która mogłaby utrudnić bądź uniemożliwić wykorzystanie rozwiązania zgodnie z celem określonym w Regulaminie, ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich, zastawem lub innymi obciążeniami, roszczeniami w tym poręczeniami, zabezpieczeniami ustanowionymi na istniejących lub przyszłych zobowiązaniach Uczestnika.
4. Zgłaszający przez złożenie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu potwierdza, że jako Uczestnik programu spełni warunki, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1.1.-1.8. Regulaminu i akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
5. Akcelerator potwierdzi Zgłaszającemu drogą elektroniczną otrzymanie formularza zgłoszeniowego.
6. Materiały i dokumenty przekazane do Akceleratora dotyczące Innowacyjnego rozwiązania nie będą zwracane Zgłaszającemu. Materiały i dokumenty dotyczące zgłaszanego rozwiązania zostaną przekazane do archiwum dokumentacji Projektu.
7. Na każdym etapie oceny zgłaszanego rozwiązania, Zgłaszający zobowiązany jest do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień.

§ 5 OCENA i WYBÓR POMYSŁÓW BIZNESOWYCH
1. Etapem poprzedzającym ocenę jest przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych i etap ten trwa minimum 28 dni kalendarzowych.
2. Kryteria formalne, które ma obowiązek spełnić Zgłaszający to:
• Kompletność formularza – uzupełnienie wszystkich wymaganych pól
• Zbieżność pomysłu/produktu z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami
• Potwierdzenie znajomości warunków uczestnictwa w Projekcie, w tym spełnienia zobowiązań koniecznych do wypełnienia przez Uczestnika programu akceleracyjnego.
• Potwierdzenie znajomości Regulaminu Projektu i akceptacja jego postanowień.
3. Ocena formalna zgłoszonego Innowacyjnego rozwiązania przeprowadzana jest przez Zespół Projektu, metodą „zero-jedynkową”. Niespełnienie choć jednego kryterium powoduje odrzucenie zgłoszonego rozwiązania.
4. Ocena merytoryczna Innowacyjnego rozwiązania zostanie przeprowadzona przez Komisję Oceniającą i będzie III-etapowa.
4.1. Ocena merytoryczna formularza zgłoszeniowego – wstępna ocena wg kryteriów:
• Produkt/usługa wpisuje się w strategię i potrzeby HCP
• Produkt/usługa wpisuje się w działy tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
• Stan zaawansowania produktu/usługi – stan gotowości technologicznej
• Innowacyjność i użyteczność- produkt / usługa jest nowym rozwiązaniem na rynku, ma przewagę konkurencyjną oraz w sposób zasadniczy rozwiązuje problemy grupy docelowej
• Doświadczenie biznesowe/technologiczne twórców i właścicieli
• Doświadczenie zespołu we wdrożeniach w produktu/usługi w dużych przedsiębiorstwach
• Zdefiniowanie przez Zgłaszających wartości dodanej dla HCP ze współpracy ze startupem
• Potencjał rynkowy rozwiązania i możliwość skalowania rozwiązania
• Wykonalność – zdefiniowany zakres zasobów i działań niezbędnych do dopracowania rozwiązania i jego rynkowej dostępności
• Opłacalność – relacja kosztów implementacji oraz skalowania produktu/usługi do potencjalnych przychodów
• Wizja współpracy z HCP po zakończeniu akceleracji.
4.2. Ocena pracy zespołu startupowego, w tym umiejętności interpersonalnych członków zespołu, poziomu współpracy oraz elastyczności we współpracy w zespole obserwowana w trakcie warsztatów z zakresu przygotowania założeń Innowacyjnego rozwiązania i prezentacji w formie concept pitch (tzw. kick off session).
4.3. Ocena potencjału startupu przez przedstawicieli Komisji Oceniającej w trakcie prezentacji rozwiązania.
5. W kategorii oceny formularza zgłoszeniowego pod pkt. 4.1 Komisja Oceniająca może nadać 0-5 pkt za każde kryterium, natomiast w pkt. 4.2. i 4.3. po 0-10 pkt.
6. Preferowane będą rozwiązania z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji wpisujących się w cztery priorytetowe kierunki dla HCP wskazane w § 1.
7. Komisja Ekspertów dokona łącznej oceny i podejmie decyzję, które startupy i ich rozwiązania przechodzą do programu akceleracji.
8. Cały proces oceny i wyboru Innowacyjnych rozwiązań odbywać się będzie w terminie 3 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia danego naboru. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.
9. Zgłaszający otrzyma elektronicznie uzyskaną ocenę produktu / usługi / procesu wraz z decyzją Komisji Oceniającej pozytywną bądź negatywną o uczestnictwie Zgłaszającego w programie akceleracyjnym.
10. Akcelerator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Innowacyjnego rozwiązania, jeżeli nie odznacza się on innowacyjnym charakterem i ma niewystarczające zastosowanie w obszarach zidentyfikowanych potrzeb, problemów lub łańcuchu dostaw HCP. Odmowa przyjęcia lub odrzucenie rozwiązania, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do zgłaszania roszczeń Zgłaszającego w stosunku do Akceleratora.
11. Zgłaszający, który zostanie zaproszony do programu akceleracji ma obowiązek w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia pozytywnej decyzji Komisji Oceniającej:
11.1. Dostarczyć potwierdzenie działalności w formie spółki kapitałowej i przedłożenia aktualnego odpisu KRS
11.2. Podpisać umowę udziału w programie akceleracji pomiędzy Akceleratorem, Dużym Przedsiębiorstwem a startup, zawierającą zobowiązanie do zachowania poufności.

§ 6 PROGRAM AKCELERACJI
1. Celem etapu programu akceleracji jest wybranie łącznie w dwóch naborach minimum 22. Innowacyjnych rozwiązań, które w opinii Komisji Oceny mają szansę na komercyjny sukces.
2. Etap programu akceleracji rozpoczyna się od podpisania Umowy akceleracji udziału w programie akceleracji.
3. Treść Umowy udziału w programie akceleracji nie podlega negocjacjom.
4. Umowa udziału w programie akceleracji określać będzie w szczególności:
4.1 oznaczenie stron, których umowa ta dotyczy;
4.2 oznaczenie zakresu usług na rzecz Uczestnika, jakie zostaną wyświadczone w ramach umowy;
4.3 oznaczenie rodzajów działalności gospodarczych wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy;
4.4 określenie warunków i okresu współpracy stron;
4.5 określenie kwoty pomocy udzielanej Beneficjentowi końcowemu oraz warunków jej przyznania;
4.6 zobowiązania i odpowiedzialność stron umowy;
4.7 zobowiązanie stron do zachowania poufności;
4.8 zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami Projektu grantowego;
4.9 zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez PARP, Akcelerator lub inne uprawnione podmioty;
4.10 oświadczenie o braku powiązań w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych w rozumieniu § 14 ust. 6 umowy pomiędzy startupem a Akceleratorem oraz Dużym Przedsiębiorstwem, który będzie zaangażowany w realizację programu akceleracyjnego, oraz startupem a podmiotami świadczącymi na jego rzecz usługi w ramach programu akceleracyjnego;
4.11 oświadczenie startupu o posiadaniu wyłącznych praw do zgłoszonego przez niego innowacyjnego pomysłu biznesowego oraz uprawnieniu do rozporządzania nim we własnym imieniu pełnią praw;
4.12 oświadczenie startupu, że innowacyjny pomysł biznesowy jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego;
4.13 warunki rozwiązania umowy;
4.14 oświadczenie startupu o spełnianiu kryteriów MŚP.
5. Program akceleracji trwa maksymalnie 6 miesięcy.
6. Wszystkie usługi wykonywane na rzecz startup są nieodpłatne i zgodne z przedmiotem umowy udziału w programie akceleracji.
7. Uczestnik w ramach programu ma możliwość otrzymania wsparcia doradczego i mentorskiego do kwoty 50 000 zł oraz wsparcia w formie pieniężnej do kwoty 200 000 zł.
8. Program akceleracji to gwarancja otrzymania wsparcia w postaci:
8.1. szkoleń i warsztatów w zakresie:
• współpraca w zespole, działanie w scrum
• wykorzystania narzędzia do zarządzania projektem
• rozwoju modelu biznesowego, Customer Development i eksperymentowania Lean Startup
• tworzenia business case (w tym analityka opłacalności biznesu)
• prowadzenia prezentacji biznesowych
8.2. opiekuna startup, czyli osoby koordynującej proces akceleracji, której zadaniem jest wspieranie startupu w efektywnej pracy oraz weryfikowaniu hipotez biznesowych i strategii pracy nad produktem. Minimalny zakres konsultacji z opiekunem startupu:
• Regularne spotkania podczas planowania i retrospektywy sprintu w ramach organizacji działania startupu w formule metodologii scrum
• Regularne omówienia postępów i minimalizacji ryzyk klienta i rynku
8.3. partnera biznesowego HCP, czyli osoby wyznaczonej w Dużym Przedsiębiorstwie do współpracy ze startupem w fazie akceleracji
8.4. udział w Minor Demo Day oraz Final Demo Day – sesjach prezentujących statusy prac nad produktem oraz wypracowane efekty przed zarządem i zespołem Akceleratora oraz Dużego Przedsiębiorstwa
8.5. skorzystania z zasobów technicznych udostępnionych przez HCP.
9. Startup będzie miał możliwość w trakcie programu akceleracyjnego skorzystania z fakultatywnych usług eksperckich i mentorskich zgodnie z zaplanowanym programem akceleracyjnym dostosowanym do potrzeb Uczestnika.

§ 9 ZACHOWANIE POUFNOŚCI I DANE OSOBOWE
1. Umowa o zachowaniu poufności zostanie podpisana ze startup wraz z umową udziału w programie akceleracji.
2. Zgłaszający wypełniając Formularz zgłoszeniowy ma obowiązek oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb oceny zgłaszanego innowacyjnego rozwiązania, zgodnie z ustawą z dnia Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. /Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883/.

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Projekt realizowany jest na zasadzie wyłączności, co oznacza, iż startupy zgłaszające innowacyjne rozwiązanie na podstawie niniejszego Regulaminu, zobowiązane są do zachowania w poufności oraz nieprzekazywania żadnych informacji dotyczących zgłoszonego produktu / usługi / procesu osobom trzecim za wyłączeniem Akceleratora i HCP w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania informacji o odmowie przyjęcia innowacyjnego rozwiązania do programu akceleracji.
2. Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Akceleratora wobec Uczestników oraz osób trzecich za wszelkie szkody związane z realizacją Projektu, zostaje ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za działania lub zaniechania wynikające z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa.
3. Startupy zgłaszają innowacyjne rozwiązania wyłącznie na własny koszt oraz ryzyko, co oznacza w szczególności, iż Akcelerator nie jest zobowiązana do zapłaty na rzecz uczestników jakichkolwiek należności związanych pośrednio bądź bezpośrednio ze zgłoszeniem innowacyjnego rozwiązania.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności powyższy Regulamin Projektu zgodny jest z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Nr 1146, z późn. zm.); Porozumienia z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie systemu realizacji Programu Inteligentny Rozwój, zawartego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.).
2. Regulamin obowiązuje od 01.02.2017 r. i zostanie opublikowany na stronie www.industrylab.pl.
3. Akcelerator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu Projektu w każdym czasie w celu zwiększenia efektywności Projektu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia jej ogłoszenia na stronie www.industrylab.pl. Zmiana Regulaminu nie stanowi podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń przez Zgłaszających i Uczestników do Akceleratora.