Home2019-12-18T15:07:21+00:00

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.5 Programy akceleracyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

PARTNERZY

W obszarze zainteresowań akceleratora leżą wszystkie projekty mogące przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju naszych Partnerów.
A w szczególności projekty z branż:

SMART CITY
PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
BIOGOSPODARKA

I powiązanymi z tymi obszarami krajowymi inteligentnymi specjalizacjami –  Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Kluczowe oczekiwania Partnerów:

BIOTECHNOLOGICZNE I CHEMICZNE PROCESY, BIOPRODUKTY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA:

HCP buduje biogazownie pod klucz (referencyjny obiekt HCP-biogazownia w Odrzechowej). Biomasa zasilająca biogazownie może być różnego pochodzenia – od leśno-drzewnego przez rolno-spożywczy do roślinnego, zwierzęcego, odpadkowego. Ze względu na złożoność procesów technologicznych dotyczących uzyskania energii elektrycznej i cieplnej z różnego rodzaju odpadów HCP S.A. oczekuje, że współpraca ze startupami pomoże zoptymalizować procesy biotechnologiczne tak, aby poszerzyć ofertę w tym zakresie.

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

Układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji są bardzo ważnym składnikiem dotychczasowej strategii HCP. Źródła energii (silniki) od wielu lat są stosowane na statkach morskich oraz w aplikacjach stacjonarnych. HCP oczekuje na możliwość współpracy ze startupami mogącymi zaoferować rozwiązania poszerzające ofertę w tym zakresie.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW

Prowadzone w HCP procesy produkcyjne wiążą się z emisją szkodliwych substancji do środowiska. Wszystko jest oficjalnie zgłoszone, uzgodnione i nadzorowane z odpowiednimi służbami, ale pozwolenia środowiskowe są kosztowne. HCP S.A zakłada, że współpraca ze startupami mającymi doświadczenie w wykorzystaniu surowców pozwoli na skorygowanie procesów, aby narażenia środowiskowe (i koszty) były niższe.

MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGETYCZNE ODPADÓW.

HCP ma w swoim portfolio rozwiązanie dedykowane do zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jest to urządzenie zakładające sterylizację odpadów komunalnych gorącą parą pod ciśnieniem (technologia cieplno-mechaniczna Roto Steril). Obiekt pilotażowy został wybudowany i pracuje zgodnie z założeniami, ale cały proces wymaga dalszych prac badawczo-rozwojowych. HCP S.A spodziewa się wsparcia i pomocy ze strony startupów mających zaawansowane prace w tym zakresie.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE  WODNO-ŚCIEKOWEJI. POPRAWA JAKOŚCI WODY DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH I GOSPODARCZYCH.

HCP projektuje i oferuje dmuchawy o parametrach umożliwiających ich wykorzystywanie właściwie wyłącznie w oczyszczalniach ścieków (do napowietrzania). HCP S.A. zakłada, że nowe rozwiązania proponowane przez startupy pomogą rozszerzyć ofertę dmuchaw i bardziej precyzyjnie dostosować je do wymagań klientów.

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Procesy technologiczne stosowane w HCP zakładają transport i przemieszczanie się elementów, detali i całych konstrukcji pomiędzy poszczególnymi wydziałami i halami. W związku z tym, że HCP funkcjonuje w przestrzeni miasta, naszemu Partnerowi zależy aby proces ten nie były uciążliwy dla środowiska i mieszkańców. HCP spodziewa się, że dzięki wdrożeniu rozwiązań startupów możliwa będzie optymalizacja transportu i maksymalne obniżenie uciążliwości tego fragmentu procesu technologicznego dla otoczenia.

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.

Stosowane w HCP technologie obejmują szerokie spectrum działań związanych ze spawaniem czy obróbką mechaniczną. Prowadzony ciągły proces optymalizacji i doskonalenia tych technologii w HCP zakłada, że pomysły i rozwiązania zaproponowane przez startupy mogą udoskonalić te procesy.
GOSPODARKA 4.0
Procesy monitorowania pracy systemów, prognozowanie i przewidywanie uszkodzeń wyrobów oraz systemów produkcyjnych, w tym zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.

KLUCZOWE ROZWIĄZANIA POSZUKIWANE PRZEZ ROSOMAK S.A :

– Opracowanie czujników cofania dla pojazdu kołowego spełniającego wymagania środowiskowe określone w Załączniku nr 1
– Opracowanie metody szybkiego rozpraszania/schładzania spalin na wyjściu układu wydechowego pojazdu kołowego;
– Opracowanie koncepcji ograniczenia emisji ciepła emitowanego przez pojazdy kołowe, spełniającego wymagania środowiskowe określone w Załączniku nr 1
– Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego olejem napędowym spełniającego wymagania środowiskowe określone w załączniku nr 2;
– Opracowanie urządzenia do redukcji promieniowanej emisji elektromagnetycznej pojazdu oraz ochrony pojazdu przed narażeniem na promieniowane zaburzenia elektromagnetyczne.
– System aktywnego tłumienia poziomu hałasu w przedziałach transportowych pojazdów kołowych.
– Rodzina akumulatorów elektrycznych, przystosowana do wymagań środowiskowych, technicznych oraz eksploatacji w warunkach poligonowych (spełniające wymagania z załącznika nr 1).
– Zestaw do modyfikacji  sprzęgu pojazdów z hydraulicznymi układami hamulcowymi – moduł sterowania przyczepami o Dopuszczalnej Masie Całkowitej powyżej 3.5 T.
– System awaryjnego uszczelnienia opony po punktowym przebiciu (ostrzale).

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

– Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach Transportu
– Optymalizacja i poprawa konstrukcji i funkcjonalności podzespołów w środkach transportu.
– Opracowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa dla środków transportu.
– Innowacyjne elementy wyposażenia środków transportu.

SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

– Sensory pracujące w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
– Sensory i sieci sensorowe do monitoringu stanu technicznego konstrukcji inżynierskich i/lub przewidywania czasu ich bezpiecznej eksploatacji (SHM i PHM).
– Sensory funkcjonalne i sieci sensorowe dla urządzeń technicznych na rzecz produkcji wojskowej oraz cywilnej.

RYNEK CYWILNY

– Nasz Partner zainteresowany jest również rozwiązaniami i technologiami dedykowanymi na rynek cywilny co zgodne jest z przyjętą strategią rozwoju. Rozwijanie produkcji cywilnej w oparciu o obszar SMART CITY stanowi jeden z priorytetów w działalności Rosomak S.A.  Potencjalny nowy produkt powinien pozwolić na wykorzystanie potencjału technicznego i posiadanych zasobów oraz doświadczenia pracowników Rosomak S.A.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAINTERESOWANIA

Nasz Partner poszukuje sposobu na opracowanie aplikacji mobilnej przeznaczonej dla pasażerów poruszających się składami obejmującymi pojazdy wyprodukowane przez FPS w Poznaniu, jak również stworzenie systemów monitoringu pojazdów, stanu zużycie poszczególnych komponentów, integracji z systemami diagnostyki występującymi w pojazdach w celu stałego zwiększania ich niezawodności

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Strategia rozwoju naszego Partnera zakłada poszukiwanie nowych produktów oraz usług w zakresie transportu przyjaznego środowisku, które mają potencjał do komercjalizacji – jako nowy lub ulepszony produkt w ofercie FPS.

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE.

Obecnie Spółka nie wykorzystuje technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych w wystarczającym stopniu, ale zgodnie ze strategią rozwoju firmy poszukuje nowych produktów oraz usług mających potencjał do komercjalizacji – jako nowy lub ulepszony produkt – dodatkowy produkt /usługa w działalności – wykorzystując posiadany potencjał techniczny i park maszynowy

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE

Ze względu na fakt, iż FPS zajmuje się produkcją pojazdów szynowych poszukuje rozwiązań diagnostycznych dla produkowanych w fabryce pojazdów w szczególności wykorzystanie zaawansowanych systemów diagnostyki i monitorowania procesów, maszyn, urządzeń, robotów oraz układów z nich złożonych wykorzystujące metody i techniki sztucznej inteligencji, systemy ekspertowe oraz  Inteligentnych systemów pomiaru i kontroli jakości, w tym procesów oraz produktów w systemach produkcyjnych.

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI

Dodatkowo H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o poszukuje rozwiązań zwiększających wydajność produkcji poprzez usprawnienie procesu produkcyjnego zastosowania innych rozwiązań technologicznych, prowadzących do skrócenia czasu pracy oraz obniżenia kosztów  produkcji.

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

 • Innowacyjne inteligentne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych o mierzalnych efektach eksploatacyjnych
 • Smart metering i teleinformatyka w energetyce
 • Magazynowanie energii- Metody magazynowania energii z wykorzystaniem różnych nośników
 • E-mobility
 • Technologie magazynowania energii nowej generacji

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

 • Innowacyjne środki transportu
 • Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu
 • Systemy zarządzania transportem i innowacyjne materiały w środkach transportu
 • Innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części

SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

 • Sensory fizyczne
 • Sieci sensorowe

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE I GEOINFORMACYJNE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAINTERESOWANIA:

 • rozwój i wdrażanie technologii z obszaru gospodarki cyrkularnej (w szczególności dotyczących ograniczenia zużycia surowców oraz emisji zanieczyszczeń, zwielokrotnienia użycia swoich produktów),
 • rozwiązania z obszaru Industry 4.0, i Artificial Intelligence przyczyniających się do ograniczenia kosztów jak i osiągnięcia pozytywnych rezultatów w wymienionych zakresach jak i korzyściach dotyczących bezpieczeństwa i jakości życia wszystkich jej interesariuszy (tj. pracownicy, społeczność lokalna, dostawcy, …).
 •  rozwiązania wspierające produkcję stali, jej wyrobów jak i ich jakości.

W zakres zainteresowania grupy Celsa wchodzą rozwiązania w obszarze Industrial Internet of Things (IIoT)/Augumented reality (AR) KIS 14. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

KOGO SZUKAMY

ZESPOŁÓW POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ PROTOTYP ROZWIĄZANIA

ZESPOŁÓW Z ROZWIĄZANIAMI DLA PRZEMYSŁU-odpowiadającymi na potrzeby naszych PARTNERÓW

PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU NIE DŁUŻEJ NIŻ 5 LAT –

SPRAWDŹ REGULAMIN

CO OFERUJEMY

DO 200 000 ZŁ DOFINANSOWANIA 

–  bezzwrotna dotacja na rozwój projektu

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY PARTNERÓW

– Park maszynowy naszych Partnerów.
– Wiedza i doświadczenie pracowników Partnerów
– Przestrzeń do pracy na terenie zakładów Partnerów

6 MIESIĘCY WSPARCIA DORADCZEGO I PRACY NAD MODELEM BIZNESOWYM 

– Regularne konsultacje z opiekunami startupów
– Warsztaty z rozwoju modelu biznesowego i weryfikowania założeń biznesowych z klientem
– Warsztaty z prezentacji biznesowych oraz przygotowanie do przedstawienia pomysłu inwestorom
– Konsultacje biznesowe z zakresu finansów i analizy opłacalności
– Konsultacje z mentorami biznesowymi i technologicznymi

PILOTAŻOWE WDROŻENIE U PARTNERÓW I PROMOCJA

– Demoday – prezentacje zespołów i wypracowanych produktów przed zarządem i kontrahentami Partnerów,  przed inwestorami, z udziałem mediów
– Intensywne działania postakceleracyjne

START UPY

1000 realities

Jeden z czołowych producentów zastosowania technologii immersyjnych (AR – rozszerzonej i VR – wirtualnej rzeczywistości) jako narzędzia wsparcia dla pracowników przemysłowych głównie w szkoleniu i wsparciu serwisu na odległość. Bardzo doświadczony w AR/VR zespół jak na realia polskie, zbierający nagrody na znaczących wydarzeniach np. Mobile World Congress. Zespół zrealizował już sporo wdrożeń dla znaczących firm z przemysłu. W przeciwieństwie do wielu konkurentów wyróżniają się dużą ekspertyzą popartą doświadczeniem i nastawieniem na znajdywanie usprawnień w trudnych tematach.

www.1000realities.pl

SENSE Monitoring

Firma działająca w obszarze PropTech, dostarczająca system do zarządzania ryzykami dachów płaskich. Już ponad 750 000 m2 powierzchni dachów wielkopowierzchniowych zostało wyposażonych w autorski system Sense S-One do zapobiegania przeciążeniom konstrukcji. Klientami firmy Sense Monitoring są firmy produkcyjne, logistyczne, deweloperzy powierzchni magazynowych oraz firmy
z branży retail.

Sense Monitoring jest laureatem nagrody głównej za Innowacyjny Produkt 2018 roku dla Logistyki, Transportu i Produkcji,  Podczas Eurpejskiego Kongrasu Gospodarczego otrzymała tytuł Najlepszego Startupu w Kategorii Tradition&Modernity oraz została wybrana do grona finalistów konkursu Startupy
w Pałacu.  Obecnie pracuje nad rozwiązaniem rejestrującym spiętrzenia wody na dachach.

sense-monitoring.com

Byotta

Firma z Trójmiasta specjalizująca się w układach wymiany ciepła i technologiach bateryjnych. Jej zespół opracował i wybudował prototyp modułu bateryjnego z autorskim układem chłodzenia. Rozwiązanie umożliwia ładowanie baterii w zaledwie 6 minut, czyli niewiele więcej niż pojazdów spalinowych. Byotta stosuje nowatorskie podejście w projektowaniu swoich układów. Wykorzystanie termoprzewodzących materiałów kompozytowych pozwala produkować płyty chłodzące, które nie przewodzą prądu. Zmniejsza to liczbę elementów baterii oraz zwiększa jej bezpieczeństwo.
Rozwijana technologia zapewni wydłużanie życia baterii oraz jej bezpieczną prace.  Celem Byotty: zwiększenie konkurencyjności pojazdów elektrycznych poprzez dbanie o odpowiednie warunki pracy ich baterii. Obecnie firma pracuje nad pełnowymiarowym układem chłodzenia dla autobusu elektrycznego.

.

byotta.com

CREATEC

CREATEC jest startupem technologicznym działającym w obszarze wysokich technologii, w tym dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Celem działalności CREATEC sp. z o.o. jest wykorzystanie doświadczenia i umiejętności członków zespołu w sposób pozwalający na przełożenie wiedzy akademickiej do postaci technologii użytecznych przemysłowo. CREATEC z powodzeniem realizuje projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane ze środków UE lub własnych – zarówno w ramach swojej działalności jak i komercyjnie, dla swoich klientów.

Wyzwaniem podjętym przez CREATEC w programie akceleracji jest opracowanie ultralekkiego materiału na bazie aluminiowej piany metalicznej, dedykowanego wykorzystaniu w pojazdach. Materiał zostanie przetestowany w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, m. in. w zakresie zdolności do tłumienia hałasu, drgań oraz izolacji cieplnej wybranych podzespołów.

createc.com.pl

DIGITAL ENGINEERING SOLUTIONS

Technologie rozwijane przez Digital Engineering Solutions (DES) to pierwsze rozwiązania wykorzystujące zaawansowaną analizę obrazu (przy wykorzystaniu AI) oraz smartfony w celu usprawnienia procesów w budownictwie i zarządzaniu majątkiem (asset management). Główna idea jest niezwykle intuicyjna: należy wykonać zdjęcie lub film telefonem, wysłać go do chmury a zwrotnie otrzymuje się raport. W ten prosty sposób można np. SZYBKO wykonać pomiary, które dotychczas wymagały nakładów nawet 10krotnie większych. W 2018 roku DES podpisał porozumienie o współpracy z trzecią największą na świecie firmą inżynieryjno – konsultingową SNC Lavalin Atkins. Zaowocowało to m.in. opracowaniem przez DES pierwszej na świecie aplikacji na smartfony do diagnostyki konstrukcji, która umożliwia pomiar przemieszczeń i naprężeń. Technologia ta jest częścią zgłoszenia Atkinsa, które znalazło się w finale niezwykle prestiżowego konkursu – the British Construction Industry Awards 2019 (rozstrzygnięcie jesienią 2019). Główny ekspert DES otrzymał także indywidualną nagrodę International Association for Bridge and Structural Engineering Award 2019 za vision based monitoring (oficjalna ceremonia wręczenia nagród wrzesień 2019,
Nowy Jork).

de-solutions.info

Solhotair

SOLHOTAIR pracuje nad wysokowydajnym solarnym panelem grzewczym opartym na własnej innowacyjnej technologii, umożliwiającej efektywne wytwarzanie ciepła na drodze konwersji energii słonecznej na energię cieplną w kolektorach powietrznych. Panel podgrzewa pomieszczenia użytkowe oraz dostarcza ciepło niezbędne w procesach przemysłowych. Montowany będzie na ścianach lub dachach budynków lub jako element autonomicznych suszarni solarnych do suszenia biomasy, a także zbóż, chmielu, owoców, pieczarek, ziół, kawy. Panel solarny SOLHOTAIR osiąga sprawność 83% tj. o 20% więcej niż najlepsze rozwiązania na rynku. Cechuje się najwyższym przyrostem temperatury ogrzewanego powietrza do 46 °K. Obecnie powstaje pilotażowa instalacja do ogrzewania hali przemysłowej HCP. SOLHOTAIR współpracuje z Urzędem miasta st. Warszawy w ramach platformy „Partnerstwo dla Klimatu”.

www.solhotair.pl

Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II

gwarantuje rozwój i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią
na zidentyfikowane potrzeby kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów.

Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II to akcelerator powołany przez spółkę DGA S.A., powstały w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przy współpracy dużymi przedsiębiorstwami: H. Cegielski-Poznań S.A. , Solaris Bus & Coach S.A., ROSOMAK S.A., H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., Celsa Huta Ostrowiec

Do projektu zapraszamy startupy z terenu całego kraju, które mają do zaproponowania jednemu z PARNERTÓW, innowacyjne rozwiązania, dostosowane do JEGO potrzeb, problemów lub łańcucha dostaw. W sferze zainteresowań współpracujących z AIP INDUSTRYLAB II znajdują się m.in.:

SMART CITY
PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
BIOGOSPODARKA
Dowiedz się więcej

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna.

Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi.

Więcej informacji: www.dga.pl

MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

DGA S.A. Siedziba główna: ul. Towarowa 37 (III piętro) 61-896 Poznań

Phone: 61 859 59 00

Web: DGA. S.A.