Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.5 Programy akceleracyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

PARTNERZY

W obszarze zainteresowań akceleratora leżą wszystkie projekty mogące przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju naszych Partnerów.
A w szczególności projekty z branż:

SMART CITY
PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
BIOGOSPODARKA

I powiązanymi z tymi obszarami krajowymi inteligentnymi specjalizacjami –  Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Kluczowe oczekiwania Partnerów:

BIOTECHNOLOGICZNE I CHEMICZNE PROCESY, BIOPRODUKTY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA:

HCP buduje biogazownie pod klucz (referencyjny obiekt HCP-biogazownia w Odrzechowej). Biomasa zasilająca biogazownie może być różnego pochodzenia – od leśno-drzewnego przez rolno-spożywczy do roślinnego, zwierzęcego, odpadkowego. Ze względu na złożoność procesów technologicznych dotyczących uzyskania energii elektrycznej i cieplnej z różnego rodzaju odpadów HCP S.A. oczekuje, że współpraca ze startupami pomoże zoptymalizować procesy biotechnologiczne tak, aby poszerzyć ofertę w tym zakresie.

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

Układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji są bardzo ważnym składnikiem dotychczasowej strategii HCP. Źródła energii (silniki) od wielu lat są stosowane na statkach morskich oraz w aplikacjach stacjonarnych. HCP oczekuje na możliwość współpracy ze startupami mogącymi zaoferować rozwiązania poszerzające ofertę w tym zakresie.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW

Prowadzone w HCP procesy produkcyjne wiążą się z emisją szkodliwych substancji do środowiska. Wszystko jest oficjalnie zgłoszone, uzgodnione i nadzorowane z odpowiednimi służbami, ale pozwolenia środowiskowe są kosztowne. HCP S.A zakłada, że współpraca ze startupami mającymi doświadczenie w wykorzystaniu surowców pozwoli na skorygowanie procesów, aby narażenia środowiskowe (i koszty) były niższe.

MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGETYCZNE ODPADÓW.

HCP ma w swoim portfolio rozwiązanie dedykowane do zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jest to urządzenie zakładające sterylizację odpadów komunalnych gorącą parą pod ciśnieniem (technologia cieplno-mechaniczna Roto Steril). Obiekt pilotażowy został wybudowany i pracuje zgodnie z założeniami, ale cały proces wymaga dalszych prac badawczo-rozwojowych. HCP S.A spodziewa się wsparcia i pomocy ze strony startupów mających zaawansowane prace w tym zakresie.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE  WODNO-ŚCIEKOWEJI. POPRAWA JAKOŚCI WODY DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH I GOSPODARCZYCH.

HCP projektuje i oferuje dmuchawy o parametrach umożliwiających ich wykorzystywanie właściwie wyłącznie w oczyszczalniach ścieków (do napowietrzania). HCP S.A. zakłada, że nowe rozwiązania proponowane przez startupy pomogą rozszerzyć ofertę dmuchaw i bardziej precyzyjnie dostosować je do wymagań klientów.

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Procesy technologiczne stosowane w HCP zakładają transport i przemieszczanie się elementów, detali i całych konstrukcji pomiędzy poszczególnymi wydziałami i halami. W związku z tym, że HCP funkcjonuje w przestrzeni miasta, naszemu Partnerowi zależy aby proces ten nie były uciążliwy dla środowiska i mieszkańców. HCP spodziewa się, że dzięki wdrożeniu rozwiązań startupów możliwa będzie optymalizacja transportu i maksymalne obniżenie uciążliwości tego fragmentu procesu technologicznego dla otoczenia.

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.

Stosowane w HCP technologie obejmują szerokie spectrum działań związanych ze spawaniem czy obróbką mechaniczną. Prowadzony ciągły proces optymalizacji i doskonalenia tych technologii w HCP zakłada, że pomysły i rozwiązania zaproponowane przez startupy mogą udoskonalić te procesy.
GOSPODARKA 4.0
Procesy monitorowania pracy systemów, prognozowanie i przewidywanie uszkodzeń wyrobów oraz systemów produkcyjnych, w tym zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.

KLUCZOWE ROZWIĄZANIA POSZUKIWANE PRZEZ ROSOMAK S.A :

– Opracowanie czujników cofania dla pojazdu kołowego spełniającego wymagania środowiskowe określone w Załączniku nr 1
– Opracowanie metody szybkiego rozpraszania/schładzania spalin na wyjściu układu wydechowego pojazdu kołowego;
– Opracowanie koncepcji ograniczenia emisji ciepła emitowanego przez pojazdy kołowe, spełniającego wymagania środowiskowe określone w Załączniku nr 1
– Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego olejem napędowym spełniającego wymagania środowiskowe określone w załączniku nr 2;
– Opracowanie urządzenia do redukcji promieniowanej emisji elektromagnetycznej pojazdu oraz ochrony pojazdu przed narażeniem na promieniowane zaburzenia elektromagnetyczne.
– System aktywnego tłumienia poziomu hałasu w przedziałach transportowych pojazdów kołowych.
– Rodzina akumulatorów elektrycznych, przystosowana do wymagań środowiskowych, technicznych oraz eksploatacji w warunkach poligonowych (spełniające wymagania z załącznika nr 1).
– Zestaw do modyfikacji  sprzęgu pojazdów z hydraulicznymi układami hamulcowymi – moduł sterowania przyczepami o Dopuszczalnej Masie Całkowitej powyżej 3.5 T.
– System awaryjnego uszczelnienia opony po punktowym przebiciu (ostrzale).

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

– Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach Transportu
– Optymalizacja i poprawa konstrukcji i funkcjonalności podzespołów w środkach transportu.
– Opracowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa dla środków transportu.
– Innowacyjne elementy wyposażenia środków transportu.

SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

– Sensory pracujące w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
– Sensory i sieci sensorowe do monitoringu stanu technicznego konstrukcji inżynierskich i/lub przewidywania czasu ich bezpiecznej eksploatacji (SHM i PHM).
– Sensory funkcjonalne i sieci sensorowe dla urządzeń technicznych na rzecz produkcji wojskowej oraz cywilnej.

RYNEK CYWILNY

– Nasz Partner zainteresowany jest również rozwiązaniami i technologiami dedykowanymi na rynek cywilny co zgodne jest z przyjętą strategią rozwoju. Rozwijanie produkcji cywilnej w oparciu o obszar SMART CITY stanowi jeden z priorytetów w działalności Rosomak S.A.  Potencjalny nowy produkt powinien pozwolić na wykorzystanie potencjału technicznego i posiadanych zasobów oraz doświadczenia pracowników Rosomak S.A.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAINTERESOWANIA

Nasz Partner poszukuje sposobu na opracowanie aplikacji mobilnej przeznaczonej dla pasażerów poruszających się składami obejmującymi pojazdy wyprodukowane przez FPS w Poznaniu, jak również stworzenie systemów monitoringu pojazdów, stanu zużycie poszczególnych komponentów, integracji z systemami diagnostyki występującymi w pojazdach w celu stałego zwiększania ich niezawodności

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Strategia rozwoju naszego Partnera zakłada poszukiwanie nowych produktów oraz usług w zakresie transportu przyjaznego środowisku, które mają potencjał do komercjalizacji – jako nowy lub ulepszony produkt w ofercie FPS.

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE.

Obecnie Spółka nie wykorzystuje technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych w wystarczającym stopniu, ale zgodnie ze strategią rozwoju firmy poszukuje nowych produktów oraz usług mających potencjał do komercjalizacji – jako nowy lub ulepszony produkt – dodatkowy produkt /usługa w działalności – wykorzystując posiadany potencjał techniczny i park maszynowy

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE

Ze względu na fakt, iż FPS zajmuje się produkcją pojazdów szynowych poszukuje rozwiązań diagnostycznych dla produkowanych w fabryce pojazdów w szczególności wykorzystanie zaawansowanych systemów diagnostyki i monitorowania procesów, maszyn, urządzeń, robotów oraz układów z nich złożonych wykorzystujące metody i techniki sztucznej inteligencji, systemy ekspertowe oraz  Inteligentnych systemów pomiaru i kontroli jakości, w tym procesów oraz produktów w systemach produkcyjnych.

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI

Dodatkowo H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o poszukuje rozwiązań zwiększających wydajność produkcji poprzez usprawnienie procesu produkcyjnego zastosowania innych rozwiązań technologicznych, prowadzących do skrócenia czasu pracy oraz obniżenia kosztów  produkcji.

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

 • Innowacyjne inteligentne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych o mierzalnych efektach eksploatacyjnych
 • Smart metering i teleinformatyka w energetyce
 • Magazynowanie energii- Metody magazynowania energii z wykorzystaniem różnych nośników
 • E-mobility
 • Technologie magazynowania energii nowej generacji

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

 • Innowacyjne środki transportu
 • Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu
 • Systemy zarządzania transportem i innowacyjne materiały w środkach transportu
 • Innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części

SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

 • Sensory fizyczne
 • Sieci sensorowe

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE I GEOINFORMACYJNE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAINTERESOWANIA:

 • rozwój i wdrażanie technologii z obszaru gospodarki cyrkularnej (w szczególności dotyczących ograniczenia zużycia surowców oraz emisji zanieczyszczeń, zwielokrotnienia użycia swoich produktów),
 • rozwiązania z obszaru Industry 4.0, i Artificial Intelligence przyczyniających się do ograniczenia kosztów jak i osiągnięcia pozytywnych rezultatów w wymienionych zakresach jak i korzyściach dotyczących bezpieczeństwa i jakości życia wszystkich jej interesariuszy (tj. pracownicy, społeczność lokalna, dostawcy, …).
 •  rozwiązania wspierające produkcję stali, jej wyrobów jak i ich jakości.

W zakres zainteresowania grupy Celsa wchodzą rozwiązania w obszarze Industrial Internet of Things (IIoT)/Augumented reality (AR) KIS 14. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

MPWiK S.A. (Wrocław) należy do grona największych przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Spółkę cechuje wyjątkowa otwartość na nowe technologie, czego najlepszym świadectwem jest powołane do życia w 2012 roku Centrum Nowych Technologii, którego celem jest współpraca zarówno ze światem nauki jak i z przemysłem nad innowacyjnymi rozwiązaniami, mającymi dla Spółki uzasadnienie biznesowe. Obecnie w MPWiK S.A. prowadzone są działania zmierzające do tzw. cyfrowej transformacji – wdrażane są chociażby nowatorskie rozwiązania informatyczne usprawniające procesy biznesowe w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków oraz obsługi klienta. Z uwagi na sytuację na rynku pracy i kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu do prac terenowych, poszukiwane są również rozwiązania pozwalające na zautomatyzowanie części prac brygad terenowych. Do prac takich należy np. proces opisu uszkodzeń sieci kanalizacyjnej podczas przeprowadzania inspekcji TV, wykonywany w terenie przez wykwalifikowanych operatorów.

Obszary zainteresowań:
KIS 9. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE WODNOŚCIEKOWEJ

Firma specjalizuje się w oferowaniu technologii, towarów i urządzeń wykorzystywanych w procesach łączenia i cięcia materiałów przy wykorzystaniu ciepła (materiałów i urządzeń spawalniczych, szlifierskich, filtrowentylacji, osprzętu BHP, chemii technicznej oraz systemów zrobotyzowanych). Współpracuje z renomowanymi klientami z całego świata, udzielając również technicznych porad oraz organizując pokazy i prezentacje oferowanych produktów. Rywal-RHC dostrzega duży potencjał w rozwiązaniach oferowanych przez polskie startupy przez co chce udostępnić swoje doświadczenie, wiedzę jak również zasoby ludzkie w celu umożliwienia wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych podnoszących efektywność procesów sprzedażowych i relacji z klientami. Innowacyjne pomysły tej branży są równocześnie głównym obiektem zainteresowania Spółki w ramach jej współpracy z IndustryLab.

Obszary zainteresowania branżowego to:
KIS 11. SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE – IV. SIECI SENSOROWE – 11. Inteligentne sieci sensorowe wspierające handel, zwłaszcza elektroniczny oraz systemy integrujące elektroniczne kanały sprzedaży z kanałami tradycyjnymi sieciami.

KOGO SZUKAMY

ZESPOŁÓW POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ PROTOTYP ROZWIĄZANIA

ZESPOŁÓW Z ROZWIĄZANIAMI DLA PRZEMYSŁU-odpowiadającymi na potrzeby naszych PARTNERÓW

PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU NIE DŁUŻEJ NIŻ 5 LAT –

SPRAWDŹ REGULAMIN

CO OFERUJEMY

DO 200 000 ZŁ DOFINANSOWANIA 

–  bezzwrotna dotacja na rozwój projektu

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY PARTNERÓW

– Park maszynowy naszych Partnerów.
– Wiedza i doświadczenie pracowników Partnerów
– Przestrzeń do pracy na terenie zakładów Partnerów

6 MIESIĘCY WSPARCIA DORADCZEGO I PRACY NAD MODELEM BIZNESOWYM 

– Regularne konsultacje z opiekunami startupów
– Warsztaty z rozwoju modelu biznesowego i weryfikowania założeń biznesowych z klientem
– Warsztaty z prezentacji biznesowych oraz przygotowanie do przedstawienia pomysłu inwestorom
– Konsultacje biznesowe z zakresu finansów i analizy opłacalności
– Konsultacje z mentorami biznesowymi i technologicznymi

PILOTAŻOWE WDROŻENIE U PARTNERÓW I PROMOCJA

– Demoday – prezentacje zespołów i wypracowanych produktów przed zarządem i kontrahentami Partnerów,  przed inwestorami, z udziałem mediów
– Intensywne działania postakceleracyjne

START UPY

Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II

gwarantuje rozwój i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią
na zidentyfikowane potrzeby kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów.

Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II to akcelerator powołany przez spółkę DGA S.A., powstały w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przy współpracy dużymi przedsiębiorstwami: H. Cegielski-Poznań S.A. , Solaris Bus & Coach S.A., ROSOMAK S.A., H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., Celsa Huta Ostrowiec

Do projektu zapraszamy startupy z terenu całego kraju, które mają do zaproponowania jednemu z PARNERTÓW, innowacyjne rozwiązania, dostosowane do JEGO potrzeb, problemów lub łańcucha dostaw. W sferze zainteresowań współpracujących z AIP INDUSTRYLAB II znajdują się m.in.:

SMART CITY
PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
BIOGOSPODARKA
Dowiedz się więcej

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna.

Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi.

Więcej informacji: www.dga.pl

MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI