Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.5 Programy akceleracyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

PARTNERZY

W obszarze zainteresowań akceleratora leżą wszystkie projekty mogące przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju naszych Partnerów.
A w szczególności projekty z branż:

SMART CITY
PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
BIOGOSPODARKA

I powiązanymi z tymi obszarami krajowymi inteligentnymi specjalizacjami –  Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Kluczowe oczekiwania Partnerów:

BIOTECHNOLOGICZNE I CHEMICZNE PROCESY, BIOPRODUKTY I PRODUKTY CHEMII SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA:

HCP buduje biogazownie pod klucz (referencyjny obiekt HCP-biogazownia w Odrzechowej). Biomasa zasilająca biogazownie może być różnego pochodzenia – od leśno-drzewnego przez rolno-spożywczy do roślinnego, zwierzęcego, odpadkowego. Ze względu na złożoność procesów technologicznych dotyczących uzyskania energii elektrycznej i cieplnej z różnego rodzaju odpadów HCP S.A. oczekuje, że współpraca ze startupami pomoże zoptymalizować procesy biotechnologiczne tak, aby poszerzyć ofertę w tym zakresie.

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

Układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji są bardzo ważnym składnikiem dotychczasowej strategii HCP. Źródła energii (silniki) od wielu lat są stosowane na statkach morskich oraz w aplikacjach stacjonarnych. HCP oczekuje na możliwość współpracy ze startupami mogącymi zaoferować rozwiązania poszerzające ofertę w tym zakresie.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW

Prowadzone w HCP procesy produkcyjne wiążą się z emisją szkodliwych substancji do środowiska. Wszystko jest oficjalnie zgłoszone, uzgodnione i nadzorowane z odpowiednimi służbami, ale pozwolenia środowiskowe są kosztowne. HCP S.A zakłada, że współpraca ze startupami mającymi doświadczenie w wykorzystaniu surowców pozwoli na skorygowanie procesów, aby narażenia środowiskowe (i koszty) były niższe.

MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGETYCZNE ODPADÓW.

HCP ma w swoim portfolio rozwiązanie dedykowane do zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jest to urządzenie zakładające sterylizację odpadów komunalnych gorącą parą pod ciśnieniem (technologia cieplno-mechaniczna Roto Steril). Obiekt pilotażowy został wybudowany i pracuje zgodnie z założeniami, ale cały proces wymaga dalszych prac badawczo-rozwojowych. HCP S.A spodziewa się wsparcia i pomocy ze strony startupów mających zaawansowane prace w tym zakresie.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE  WODNO-ŚCIEKOWEJI. POPRAWA JAKOŚCI WODY DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH I GOSPODARCZYCH.

HCP projektuje i oferuje dmuchawy o parametrach umożliwiających ich wykorzystywanie właściwie wyłącznie w oczyszczalniach ścieków (do napowietrzania). HCP S.A. zakłada, że nowe rozwiązania proponowane przez startupy pomogą rozszerzyć ofertę dmuchaw i bardziej precyzyjnie dostosować je do wymagań klientów.

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Procesy technologiczne stosowane w HCP zakładają transport i przemieszczanie się elementów, detali i całych konstrukcji pomiędzy poszczególnymi wydziałami i halami. W związku z tym, że HCP funkcjonuje w przestrzeni miasta, naszemu Partnerowi zależy aby proces ten nie były uciążliwy dla środowiska i mieszkańców. HCP spodziewa się, że dzięki wdrożeniu rozwiązań startupów możliwa będzie optymalizacja transportu i maksymalne obniżenie uciążliwości tego fragmentu procesu technologicznego dla otoczenia.

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.

Stosowane w HCP technologie obejmują szerokie spectrum działań związanych ze spawaniem czy obróbką mechaniczną. Prowadzony ciągły proces optymalizacji i doskonalenia tych technologii w HCP zakłada, że pomysły i rozwiązania zaproponowane przez startupy mogą udoskonalić te procesy.
GOSPODARKA 4.0
Procesy monitorowania pracy systemów, prognozowanie i przewidywanie uszkodzeń wyrobów oraz systemów produkcyjnych, w tym zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.

KLUCZOWE ROZWIĄZANIA POSZUKIWANE PRZEZ ROSOMAK S.A :

– Opracowanie czujników cofania dla pojazdu kołowego spełniającego wymagania środowiskowe określone w Załączniku nr 1
– Opracowanie metody szybkiego rozpraszania/schładzania spalin na wyjściu układu wydechowego pojazdu kołowego;
– Opracowanie koncepcji ograniczenia emisji ciepła emitowanego przez pojazdy kołowe, spełniającego wymagania środowiskowe określone w Załączniku nr 1
– Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego olejem napędowym spełniającego wymagania środowiskowe określone w załączniku nr 2;
– Opracowanie urządzenia do redukcji promieniowanej emisji elektromagnetycznej pojazdu oraz ochrony pojazdu przed narażeniem na promieniowane zaburzenia elektromagnetyczne.
– System aktywnego tłumienia poziomu hałasu w przedziałach transportowych pojazdów kołowych.
– Rodzina akumulatorów elektrycznych, przystosowana do wymagań środowiskowych, technicznych oraz eksploatacji w warunkach poligonowych (spełniające wymagania z załącznika nr 1).
– Zestaw do modyfikacji  sprzęgu pojazdów z hydraulicznymi układami hamulcowymi – moduł sterowania przyczepami o Dopuszczalnej Masie Całkowitej powyżej 3.5 T.
– System awaryjnego uszczelnienia opony po punktowym przebiciu (ostrzale).

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

– Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach Transportu
– Optymalizacja i poprawa konstrukcji i funkcjonalności podzespołów w środkach transportu.
– Opracowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa dla środków transportu.
– Innowacyjne elementy wyposażenia środków transportu.

SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

– Sensory pracujące w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
– Sensory i sieci sensorowe do monitoringu stanu technicznego konstrukcji inżynierskich i/lub przewidywania czasu ich bezpiecznej eksploatacji (SHM i PHM).
– Sensory funkcjonalne i sieci sensorowe dla urządzeń technicznych na rzecz produkcji wojskowej oraz cywilnej.

RYNEK CYWILNY

– Nasz Partner zainteresowany jest również rozwiązaniami i technologiami dedykowanymi na rynek cywilny co zgodne jest z przyjętą strategią rozwoju. Rozwijanie produkcji cywilnej w oparciu o obszar SMART CITY stanowi jeden z priorytetów w działalności Rosomak S.A.  Potencjalny nowy produkt powinien pozwolić na wykorzystanie potencjału technicznego i posiadanych zasobów oraz doświadczenia pracowników Rosomak S.A.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAINTERESOWANIA

Nasz Partner poszukuje sposobu na opracowanie aplikacji mobilnej przeznaczonej dla pasażerów poruszających się składami obejmującymi pojazdy wyprodukowane przez FPS w Poznaniu, jak również stworzenie systemów monitoringu pojazdów, stanu zużycie poszczególnych komponentów, integracji z systemami diagnostyki występującymi w pojazdach w celu stałego zwiększania ich niezawodności

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Strategia rozwoju naszego Partnera zakłada poszukiwanie nowych produktów oraz usług w zakresie transportu przyjaznego środowisku, które mają potencjał do komercjalizacji – jako nowy lub ulepszony produkt w ofercie FPS.

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE.

Obecnie Spółka nie wykorzystuje technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych w wystarczającym stopniu, ale zgodnie ze strategią rozwoju firmy poszukuje nowych produktów oraz usług mających potencjał do komercjalizacji – jako nowy lub ulepszony produkt – dodatkowy produkt /usługa w działalności – wykorzystując posiadany potencjał techniczny i park maszynowy

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE

Ze względu na fakt, iż FPS zajmuje się produkcją pojazdów szynowych poszukuje rozwiązań diagnostycznych dla produkowanych w fabryce pojazdów w szczególności wykorzystanie zaawansowanych systemów diagnostyki i monitorowania procesów, maszyn, urządzeń, robotów oraz układów z nich złożonych wykorzystujące metody i techniki sztucznej inteligencji, systemy ekspertowe oraz  Inteligentnych systemów pomiaru i kontroli jakości, w tym procesów oraz produktów w systemach produkcyjnych.

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI

Dodatkowo H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o poszukuje rozwiązań zwiększających wydajność produkcji poprzez usprawnienie procesu produkcyjnego zastosowania innych rozwiązań technologicznych, prowadzących do skrócenia czasu pracy oraz obniżenia kosztów  produkcji.

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

 • Innowacyjne inteligentne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych o mierzalnych efektach eksploatacyjnych
 • Smart metering i teleinformatyka w energetyce
 • Magazynowanie energii- Metody magazynowania energii z wykorzystaniem różnych nośników
 • E-mobility
 • Technologie magazynowania energii nowej generacji

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

 • Innowacyjne środki transportu
 • Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu
 • Systemy zarządzania transportem i innowacyjne materiały w środkach transportu
 • Innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części

SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

 • Sensory fizyczne
 • Sieci sensorowe

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE I GEOINFORMACYJNE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAINTERESOWANIA:

 • rozwój i wdrażanie technologii z obszaru gospodarki cyrkularnej (w szczególności dotyczących ograniczenia zużycia surowców oraz emisji zanieczyszczeń, zwielokrotnienia użycia swoich produktów),
 • rozwiązania z obszaru Industry 4.0, i Artificial Intelligence przyczyniających się do ograniczenia kosztów jak i osiągnięcia pozytywnych rezultatów w wymienionych zakresach jak i korzyściach dotyczących bezpieczeństwa i jakości życia wszystkich jej interesariuszy (tj. pracownicy, społeczność lokalna, dostawcy, …).
 •  rozwiązania wspierające produkcję stali, jej wyrobów jak i ich jakości.

W zakres zainteresowania grupy Celsa wchodzą rozwiązania w obszarze Industrial Internet of Things (IIoT)/Augumented reality (AR) KIS 14. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

KOGO SZUKAMY

ZESPOŁÓW POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ PROTOTYP ROZWIĄZANIA

ZESPOŁÓW Z ROZWIĄZANIAMI DLA PRZEMYSŁU-odpowiadającymi na potrzeby naszych PARTNERÓW

PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU NIE DŁUŻEJ NIŻ 5 LAT –

SPRAWDŹ REGULAMIN

CO OFERUJEMY

DO 200 000 ZŁ DOFINANSOWANIA 

–  bezzwrotna dotacja na rozwój projektu

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY PARTNERÓW

– Park maszynowy naszych Partnerów.
– Wiedza i doświadczenie pracowników Partnerów
– Przestrzeń do pracy na terenie zakładów Partnerów

6 MIESIĘCY WSPARCIA DORADCZEGO I PRACY NAD MODELEM BIZNESOWYM 

– Regularne konsultacje z opiekunami startupów
– Warsztaty z rozwoju modelu biznesowego i weryfikowania założeń biznesowych z klientem
– Warsztaty z prezentacji biznesowych oraz przygotowanie do przedstawienia pomysłu inwestorom
– Konsultacje biznesowe z zakresu finansów i analizy opłacalności
– Konsultacje z mentorami biznesowymi i technologicznymi

PILOTAŻOWE WDROŻENIE U PARTNERÓW I PROMOCJA

– Demoday – prezentacje zespołów i wypracowanych produktów przed zarządem i kontrahentami Partnerów,  przed inwestorami, z udziałem mediów
– Intensywne działania postakceleracyjne

START UPY

Kolejne już wkrótce

Kolejne już wkrótce

Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II

gwarantuje rozwój i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią
na zidentyfikowane potrzeby kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów.

Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II to akcelerator powołany przez spółkę DGA S.A., powstały w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przy współpracy dużymi przedsiębiorstwami: H. Cegielski-Poznań S.A. , Solaris Bus & Coach S.A., ROSOMAK S.A., H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., Celsa Huta Ostrowiec

Do projektu zapraszamy startupy z terenu całego kraju, które mają do zaproponowania jednemu z PARNERTÓW, innowacyjne rozwiązania, dostosowane do JEGO potrzeb, problemów lub łańcucha dostaw. W sferze zainteresowań współpracujących z AIP INDUSTRYLAB II znajdują się m.in.:

SMART CITY
PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
BIOGOSPODARKA
Dowiedz się więcej

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna.

Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi.

Więcej informacji: www.dga.pl

MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI