Home2019-07-17T14:06:41+00:00

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.5 Programy akceleracyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

PARTNERZY

W obszarze zainteresowań akceleratora leżą wszystkie projekty mogące przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz rozwoju naszych Partnerów.
A w szczególności projekty z branż:

SMART CITY
PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
BIOGOSPODARKA

I powiązanymi z tymi obszarami krajowymi inteligentnymi specjalizacjami –  Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Kluczowe oczekiwania Partnerów:

BIOTECHNOLOGICZNE. I CHEMICZNE PROCESY, BIOPRODUKTY I PRODUKTY CHEMII SPECJALIST. ORAZ INŻYNIERII ŚRODOWISKA:

HCP buduje biogazownie pod klucz (referencyjny obiekt HCP-biogazownia w Odrzechowej). Biomasa zasilająca biogazownie może być różnego pochodzenia – od leśno-drzewnego przez rolno-spożywczy do roślinnego, zwierzęcego, odpadkowego. Ze względu na złożoność procesów technologicznych dotyczących uzyskania energii elektrycznej i cieplnej z różnego rodzaju odpadów HCP S.A. oczekuje, że współpraca ze startupami pomoże zoptymalizować procesy biotechnologiczne tak, aby poszerzyć ofertę w tym zakresie.

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

Układy wytwarzania, magazynowania i przesyłu i dystrybucji są bardzo ważnym składnikiem dotychczasowej strategii HCP. Źródła energii (silniki) od wielu lat są stosowane na statkach morskich oraz w aplikacjach stacjonarnych. HCP oczekuje na możliwość współpracy ze startupami mogącymi zaoferować rozwiązania poszerzające ofertę  w tym zakresie.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA, PRZETWÓRSTWA I   WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW NATURALNYCH ORAZ WYTWARZANIE ICH SUBSTYTUTÓW

Prowadzone w HCP procesy produkcyjne wiążą się z emisją szkodliwych substancji do środowiska. Wszystko jest oficjalnie zgłoszone, uzgodnione i nadzorowane z odpowiednimi służbami, ale pozwolenia środowiskowe są kosztowne. HCP S.A zakłada, że współpraca ze startupami mającymi doświadczenie w wykorzystaniu surowców pozwoli na skorygowanie procesów, aby narażenia środowiskowe (i koszty) były niższe.

MINIMALIZACJA WYTWARZANIA ODPADÓW, W TYM NIEZDATNYCH DO PRZETWORZENIA ORAZ WYKORZYSTANIE MATERIAŁOWE I ENERGET. ODPADÓW.

HCP ma w swoim portfolio rozwiązanie dedykowane do zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jest to urządzenie zakładające sterylizację odpadów komunalnych gorącą parą pod ciśnieniem (technologia cieplno-mechaniczna Roto Steril). Obiekt pilotażowy został wybudowany i pracuje zgodnie z założeniami, ale cały proces wymaga dalszych prac badawczo-rozwojowych. HCP S.A spodziewa się wsparcia i pomocy ze strony startupów mających zaawansowane prace w tym zakresie.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ITECHNOLOGIE W GOSPODARCE  WODNO-ŚCIEKOWEJI. POPRAWA JAKOŚCI WODY DO CELÓW KONSUMPCYJNYCH I GOSP.

HCP projektuje i oferuje dmuchawy o parametrach, które powodują, że są to rozwiązania dedykowane do zastosowań w oczyszczalniach ścieków (do napowietrzania). HCP S.A. zakłada, że nowe rozwiązania proponowane przez startupy pomogą rozszerzyć ofertę dmuchaw i bardziej precyzyjnie dostosować je do wymagań klientów.

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Procesy technologiczne stosowane w HCP zakładają transport i przemieszczanie się elementów, detali i całych konstrukcji pomiędzy poszczególnymi wydziałami i halami. W związku z tym, że HCP znajduje się w granicach miasta HCP zależy aby procesy te nie były uciążliwe dla środowiska i otoczenia. HCP Spodziewa się, że dzięki implementowaniu rozwiązań startupów możliwa będzie optymalizacja transportu i maksymalne obniżenie uciążliwości tego fragmentu procesu technologicznego dla środowiska.

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.

Stosowane w HCP technologie obejmują szerokie spectrum działań związanych ze spawaniem czy obróbką mechaniczną. Prowadzony ciągły proces optymalizacji i doskonalenia tych technologii w HCP zakłada, że pomysły i rozwiązania zaproponowane przez startupy mogą udoskonalić te procesy. OT posiada wiedzę i doświadczenie we wskazanych Kluczowych Obszarach Specjalizacji – stanowią one obszar zainteresowania branżowego ze względu na znajomość branży  i rozwiązań dotyczących wskazanych obszarów.

GOSPODARKA 4.0

Procesy monitorowania pracy systemów, prognozowanie i przewidywanie uszkodzeń wyrobów oraz systemów produkcyjnych, w tym zautomatyzowanych i zrobotyzowanych.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAINTERSOWANIA :

– Opracowanie czujników cofania dla pojazdu kołowego spełniającego wymagania środowiskowe określone w Załączniku nr 1
– Opracowanie metody szybkiego rozpraszania/schładzania spalin na wyjściu układu wydechowego pojazdu kołowego;
– Opracowanie koncepcji ograniczenia emisji ciepła emitowanego przez pojazdy kołowe spełniającego wymagania środowiskowe określone w Załączniku nr 1
– Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego olejem napędowym spełniającego wymagania środowiskowe określone w załączniku nr 2;
– Opracowanie urządzenia do redukcji promieniowanej emisji elektromagnetycznej pojazdu oraz ochrony pojazdu przed narażeniem na promieniowane zaburzenia elektromagnetyczne.
– System aktywnego tłumienia poziomu hałasu w przedziałach transportowych pojazdów kołowych.
– Rodzina akumulatorów elektrycznych, przystosowana do wymagań środowiskowych, technicznych oraz eksploatacji w warunkach poligonowych (spełniające wymagania z załącznka nr 1).
– Zestaw do modyfikacji  sprzęgu pojazdów z hydraulicznymi układami hamulcowymi – moduł sterowania przyczepami o Dopuszczalnej Masie Całkowitej powyżej 3.5 T.
– System awaryjnego uszczelnienia opony po punktowym przebiciu (ostrzale).

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

– Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach Transportu
– Optymalizacja i poprawa konstrukcji i funkcjonalności podzespołów w środkach transportu.
– Opracowanie i rozwój systemów bezpieczeństwa dla środków transportu.
– Innowacyjne elementy wyposażenia środków transportu. powiązany obszar

 SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

– Sensory pracujące w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
– Sensory i sieci sensorowe do monitoringu stanu technicznego konstrukcji inżynierskich i/lub przewidywania czasu ich bezpiecznej eksploatacji (SHM i PHM).
– Sensory funkcjonalne i sieci sensorowe dla urządzeń technicznych – to technologie, które są stosowane i będą rozwijane na rzecz produkcji wojskowej oraz cywilnej.

RYNEK CYWILNY,

– Spółka zainteresowana jest również rozwiązaniami i technologiami dedykowanymi na rynek cywilny co zgodne jest z przyjętą strategią rozwoju. Rozwijanie produkcji cywilnej w oparciu o obszar SMART CITY stanowi jeden z priorytetów w działalności Rosomak S.A.  Potencjalny nowy produkt powinien pozwolić na wykorzystanie potencjału technicznego i posiadanych zasobów oraz doświadczenia pracowników Rosomak S.A.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAINTERESOWANIA

– wypracowanie formy aplikacji mobilnej przeznaczonej dla pasażerów poruszających się składami obejmującymi pojazdy wyprodukowane przez Fabrykę

– stworzenie systemów monitoringu pojazdów, stanu zużycie poszczególnych komponentów, integracji z systemami diagnostyki występującymi na pojazdach, tak aby dążyć do zwiększania niezawodności pojazdów

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Obecnie Spółka nie wykorzystuje technologii przyjaznych środowisku w wystarczającym stopniu, ale zgodnie ze strategią rozwoju firmy poszukuje nowych produktów oraz usług mających potencjał do komercjalizacji – jako nowy lub ulepszony produkt – dodatkowy produkt /usługa w działalności – wykorzystując posiadany potencjał techniczny i park maszynowy

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE.

Obecnie Spółka nie wykorzystuje technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych w wystarczającym stopniu, ale zgodnie ze strategią rozwoju firmy poszukuje nowych produktów oraz usług mających potencjał do komercjalizacji – jako nowy lub ulepszony produkt – dodatkowy produkt /usługa w działalności – wykorzystując posiadany potencjał techniczny i park maszynowy

AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCHIII. DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE

Ze względu na fakt, iż Fabryka zajmuje się produkcją pojazdów szynowych poszukuje rozwiązań diagnostycznych dla produkowanych w fabryce pojazdów w szczególności wykorzystanie zaawansowanych systemów diagnostyki i monitorowania procesów, maszyn, urządzeń, robotów oraz układów z nich złożonych wykorzystujące metody i techniki sztucznej inteligencji, systemy ekspertowe oraz  Inteligentnych systemów pomiaru i kontroli jakości, w tym procesów oraz produktów w systemach produkcyjnych.

ROZWIĄZANIA ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI

Dodatkowo H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o poszukuje rozwiązań zwiększających wydajność produkcji poprzez usprawnienie procesu produkcyjnego zastosowania innych rozwiązań technologicznych, prowadzących do skrócenia czasu pracy oraz obniżenia kosztów   produkcji.

WYSOKOSPRAWNE, NISKOEMISYJNE I ZINTEGROWANE UKŁADY WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA, PRZESYŁU I DYSTRYBUCJI ENERGII

 • Innowacyjne inteligentne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych o mierzalnych efektach eksploatacyjnych
 • Smart metering i teleinformatyka w energetyce
 • Magazynowanie energii- Metody magazynowania energii z wykorzystaniem różnych nośników
 • E-mobility
 • Technologie magazynowania energii nowej generacji

ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

 • Innowacyjne środki transportu
 • Proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w środkach transportu
 • Systemy zarządzania transportem i innowacyjne materiały w środkach transportu
 • Innowacyjne technologie produkcji środków transportu i ich części

SENSORY (W TYM BIOSENSORY) I INTELIGENTNE SIECI SENSOROWE

 • Sensory fizyczne
 • Sieci sensorowe

INTELIGENTNE SIECI I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE I GEOINFORMACYJNE

KOGO SZUKAMY

ZESPOŁÓW POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ PROTOTYP ROZWIĄZANIA

ZESPOŁÓW Z ROZWIĄZANIAMI DLA PRZEMYSŁU-odpowiadającymi na potrzeby naszych PARTNERÓW

PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU NIE DŁUŻEJ NIŻ 5 LAT –

SPRAWDŹ REGULAMIN

CO OFERUJEMY

DO 200 000 ZŁ DOFINANSOWANIA 

–  bezzwrotna dotacja na rozwój projektu

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY PARTNERÓW

– Park maszynowy naszych Partnerów.
– Wiedza i doświadczenie pracowników Partnerów
– Przestrzeń do pracy na terenie zakładów Partnerów

6 MIESIĘCY WSPARCIA DORADCZEGO I PRACY NAD MODELEM BIZNESOWYM 

– Regularne konsultacje z opiekunami startupów
– Warsztaty z rozwoju modelu biznesowego i weryfikowania założeń biznesowych z klientem
– Warsztaty z prezentacji biznesowych oraz przygotowanie do przedstawienia pomysłu inwestorom
– Konsultacje biznesowe z zakresu finansów i analizy opłacalności
– Konsultacje z mentorami biznesowymi i technologicznymi

PILOTAŻOWE WDROŻENIE U PARTNERÓW I PROMOCJA

– Demoday – prezentacje zespołów i wypracowanych produktów przed zarządem i kontrahentami Partnerów,  przed inwestorami, z udziałem mediów
– Intensywne działania postakceleracyjne

START UPY

1000 realities

Jeden z czołowych producentów zastosowania technologii immersyjnych (AR – rozszerzonej i VR – wirtualnej rzeczywistości) jako narzędzia wsparcia dla pracowników przemysłowych głównie w szkoleniu i wsparciu serwisu na odległość. Bardzo doświadczony w AR/VR zespół jak na realia polskie, zbierający nagrody na znaczących wydarzeniach np. Mobile World Congress. Zespół zrealizował już sporo wdrożeń dla znaczących firm z przemysłu. W przeciwieństwie do wielu konkurentów wyróżniają się dużą ekspertyzą popartą doświadczeniem i nastawieniem na znajdywanie usprawnień w trudnych tematach.

www.1000realities.pl

SENSE Monitoring

Absolwenci jednego z programów akceleracji, w którym testowali „Inteligentny Dach Wielkopowierzchniowy”, czyli rozwiązanie monitorujące stan dachów i prewencję zagrożeń zawalenia się dachu. Obecnie chcą rozwinąć produkt o dodatkowe wartości monitoringu wpustów dachowych oraz detekcją spiętrzania się wody na dachach. Bardzo aktywny zespół, zdeterminowany do szybkiego weryfikowania jakości swojego rozwiązania w bliskim kontakcie z klientem. Wyróżniający się proaktywnością i typowo biznesową postawą do swojego projektu.

sense-monitoring.com

Byotta

Optymalizacja układu chłodzenia baterii w pojazdach elektrycznych w celu zwiększenia żywotności baterii. Zespół wykorzystuje zmiennofazowe materiały oraz autorski wymiennik kanałowy ciepła do battery packa. Młody, zwinny zespół inżynierski o zróżnicowanych kompetencjach. Prócz chłodzenia baterii w przyszłości chcą się zająć chłodzeniem rozwiązań elektroenergetycznych oraz serwerowni. Swoje rozwiązanie testują na pojazdach elektrycznych komunikacji miejskiej.

byotta.com

CREATEC

Przetwarzanie odpadów aluminiowych do produkcji metalicznej piani, którą później wykorzystują do wydruku 3d w celu stworzenia ultralekkich przestrzennych struktur dedykowanych np. Do wyciszenia hałasów i tłumienia drgań w pomieszczeniach i pojazdach oraz tłumieniu fal elektromagnetycznych. Bardzo twórczy zespół, który proste puszki po napojach wykorzystuje do stworzenia produktu niezwykle użytecznego i dużym potencjale. Bardzo sprawny zespół nastawiony na wspólne dostosowanie rozwiązanie.

createc.com.pl

DIGITAL ENGINEERING SOLUTIONS

Międzynarodowy zespół pracujący nad ułatwieniem sposobu detekcji potencjalnych zagrożeń dysfunkcji konstrukcji (np. ryzyka zawalenia się mostów). To czym wyróżnia się zespół, to determinacja w rozwoju sposobu zarządzania olbrzymią ilością danych (analizą obrazu z zastosowaniem sztucznej inteligencji) oraz w opracowaniu łatwego sposobu pozyskiwania danych poprzez wykorzystanie średniej klasy smartfona, który znaczne przyspieszy czas wykrycia dysfunkcji.

de-solutions.info

Solhotair

Dla właścicieli hal i obiektów przemysłowych. Wysokosprawny, zeroemisyjny solarny system wytwarzania energii cieplnej do ogrzewania hal i obiektów przemysłowych. Montowane na ścianach lub dachu panele wyróżniają się wysoką sprawnością (83%), są doskonałym uzupełnieniem tradycyjnego systemu ogrzewczego oraz wpływają na znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania pomieszczeń. Zespół tworzą bardzo doświadczone i komunikatywne osoby, które doskonale dzielą się obowiązkami w firmie.

www.solhotair.pl

Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II

gwarantuje rozwój i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią
na zidentyfikowane potrzeby kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów.

Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II to akcelerator powołany przez spółkę DGA S.A., powstały w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przy współpracy dużymi przedsiębiorstwami: H. Cegielski-Poznań S.A. , Solaris Bus & Coach S.A., ROSOMAK S.A., H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Do projektu zapraszamy startupy z terenu całego kraju, które mają do zaproponowania jednemu z PARNERTÓW, innowacyjne rozwiązania, dostosowane do JEGO potrzeb, problemów lub łańcucha dostaw. W sferze zainteresowań współpracujących z AIP INDUSTRYLAB II znajdują się m.in.:

SMART CITY
PRZEMYSŁOWY INTERNET RZECZY
BIOGOSPODARKA
Dowiedz się więcej

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna.

Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów. DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi.

Więcej informacji: www.dga.pl

MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

DGA S.A. Siedziba główna: ul. Towarowa 37 (III piętro) 61-896 Poznań

Phone: 61 859 59 00

Web: DGA. S.A.